การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระบบอากาศอัด 2562

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระบบอากาศอัด 2562

โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy 4.0) ในโรงงานควบคุม (ระบบอากาศอัด)
รายละเอียด